Terénní zdravotní ošetřovatelská péče a pečovatelské služby

  Popis realizace Terénních Pečovatelských služeb 

 

Vážení zájemci o sociální službu pokusíme se Vám představit:

Jsme služby poskytované doma u Vás.

Našim posláním je co nejdéle udržet kvalitu života svým klientům doma ve vlastním sociálním prostředí.

Cíle služby: Co nejdéle umožnit uživatelům "Zůstat doma"

 • Našim cílem je důvěra a spokojenost uživatelů TPS ( terénní pečovatelské služby).
 • Podpora uživatelů ke spoluúčasti na řešení své nepříznivé sociální situace.
 • Posilování autonomie při zachování soběstačnosti a soukromí uživatele.
 • Nebudovat závislost na službě.

Snažíme se pomocí individuálního přístupu:

 • Zajistit občanům dostupnou terénní pečovatelskou službu v terénu horských měst spravovaných Domácí zdravotní ošetřovatelskou péčí.
 • Poskytovat kvalitní a odbornou službu personálem, který je řádně průběžně školen a vybírán k této službě. Zajistit důvěru a spokojenost uživatelů. Co nejdéle udržet, obnovit, podpořit sebeobsluhu a soběstačnost v možných úkonech.
 • Respektovat a podporovat dosavadní způsob života ve vlastním prostředí, pružně reagovat na změny potřeb uživatelů.
 • Podporovat zájmové a kulturní vyžití uživatelů.
 • Zajistit dobrou informovanost o našich službách.
 • Pomáhat uživatelům udržet si rodinné a přátelské vazby.

Cílovou skupinou pečovatelské služby jsou:

Osoby žijící na území katastru obcí spravovaných naší Domácí zdravotní ošetřovatelskou péčí, které ztratily soběstačnost v péči o sebe nebo domácnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a mimo pracovní dobu Pečovatelské služby jsou schopni si zajistit základní sebeobsluhu sami, nebo s pomocí rodinných příslušníků, sousedů případně jiné sociální služby.

I tací, kteří se stanou vývojem stavu příjemci III., IV.stupně Příspěvku na péči v případě, že rodina chce a může spolupracovat.

Hlavními uživateli jsou převážně STARŠÍ SENIOŘI, ale i další osoby se zdravotním postižením či jiným zdravotním postižením (osoby s postižením tělesným, smyslovým i stabilizovaní duševně postižení):

 • Senioři nad 65 let věku, osoby s chronickým onemocněním, osoby se smyslovým a kombinovaným postižením.
 • Senioři s demencí.

Další uživatelé:

 • Občané, kteří nejsou příjemci starobního ani plného invalidního důchodu, avšak žijí osaměle a z důvodu přechodného zhoršení zdravotního stavu nejsou schopni postarat se o svoji osobu, nebo domácnost a potřebují pečovatelské úkony. Služba je poskytována na přechodnou dobu.

Negativní cílová skupina - koho nemůžeme přijmout

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • zájemce o službu může ohrozit, popřípadě ohrožuje, sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost a chování osoby by ohrožovalo bezpečnost pracovníka
 • zájemce nesplňuje podmínku danou zákonem č. 108/2006 Sb. v platném znění v ust. § 40 podmiňující poskytování pečovatelské služby sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení (s výjimkou přechodného zhoršení)

Typy poskytovaných služeb = nabízené činnosti

Pečovatelská služba poskytuje takové pečovatelské úkony, kterými se snaží naplňovat přání a potřeby uživatelů. Pracujeme tak, abychom pro naše uživatele zajistili služby odborné a bezpečné.

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti uživatele nebo v SOH, pomoc při péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (možnost dovozu oběda, pomoc při přípravě jídla nebo pití, příprava a podání jídla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (udržování domácnosti, zajištění velkého úklidu, praní a žehlení prádla, donáška vody a otopu, nákupy a pochůzky)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (možnost odvozu nebo doprovodu, pedikúra, kadeřnictví, lékař, úřady)

Pokud máte o pečovatelskou službu zájem, musí proběhnout jednání mezi zájemcem a zástupcem služby.

První jednání může probíhat v kanceláři PS, v domácnosti zájemce, v nemocnici atd. Vždy se snažíme vyhovět požadavku a potřebě zájemce, kdy zájemce dostane žádost k evidenci.

Službu nikdy nevyjednáváme s osobami, které za zájemce vystupují bez jeho přítomnosti. Těmto osobám podáme pouze informace o našich službách, Informační leták a Ceník služeb.

Jednání se zájemcem o pečovatelskou službu

Se zájemcem o službu může jednat pouze osoba k tomu určená. Je to vedoucí Pečovatelské služby nebo osoba, kterou vedoucí PS určí, nejčastěji sociální pracovník, nebo pečovatelka dle zák.108/2006 §116 písm. d

Při jednání mohou být přítomni: pečovatelka (budoucí klíčový pracovník), rodinný příslušník, lékař, popř. osoba blízká, kterou si zájemce sám určí. Povinností pracovníků PS je, aby při vyjednávání o službách, nedocházelo k porušení práva volby zájemce.

Příprava na jednání se zájemcem:

Na jednání se zájemcem je nutné být předem dobře připraven a vybaven. Je třeba mít zpracováno, co jsou nejdůležitější věci, v nichž chceme, aby měl zájemce jasno:

 1. kolik času chceme jednání věnovat (přizpůsobit podmínky a místo jednání)
 2. jaké informace a materiály je třeba zájemci předat (žádost o PS, sazebník PS, podmínky - vnitřní pravidla, tiskopis Smlouvy, tiskopis individuálního plánování - IP)
 3. kdo z týmu je pověřen jednáním
 4. mít definovanou cílovou skupinu, jíž je služba nabízena
 5. mít vypracovaná pravidla pro neposkytnutí služby

 

 • Kde jednání probíhá:

První jednání může probíhat v kanceláři PS, v domácnosti zájemce, v nemocnici atd. Vždy se snažíme vyhovět požadavku a potřebě zájemce.

 • S kým o službě nejednáme

Službu nikdy nevyjednáváme s osobami, které za zájemce vystupují bez jeho přítomnosti. Těmto osobám podáme pouze informace o našich službách a ceník služeb, ev. www.cerna-domacipece.cz. Následně jednáme přímo se zájemcem.

Před vyjednáváním o službách se musíme ujistit, že zájemce spadá do naší cílové skupiny.

Postup pro vyjednávání o službě :

 1. zjistíme nepříznivou sociální situaci klienta
 2. zjistíme, o jaké služby má zájemce zájem
 3. podáme informace o možnostech a podmínkách poskytování PS
 4. srovnáme očekávání a požadavky zájemce s možnostmi PS - vytvoříme návrh poskytovaných služeb
 5. následuje sepsání Žádosti – dohody, a poté ( do 14 dní) následuje uzavření Smlouvy s dostatečným časem k přečtení a pochopení

 

Vyjednávání služby se zájemcem, který je zbaven či omezen ve způsobilosti k právním úkonům (ZZPÚ)

Vyjednávání i podpisu smlouvy jsou vždy přítomni jak opatrovník tak i žadatel/klient. V celém procesu důsledně dbáme o zjišťování a respektování potřeb žadatele/klienta. Opatrovník provede právní úkon, tj. podpis žádosti a smlouvy.

Poskytnutí akutní péče

Ve výjimečných akutních případech, kdy je nutné zahájit službu ihned, můžeme proces vyjednávání zkrátit na nezbytně nutnou dobu a službu zavést např. do druhého dne formou dohody v případě možné kapacity služby.

Zájemce musí spadat do cílové skupiny TPS

Při uzavírání smlouvy je třeba prohovořit:

 • o jaké služby má zájemce zájem (vyptáme se, provedeme návrh poskytovaných služeb)
 • který den a která denní doba mu nejvíce vyhovuje pro poskytování služby (sdělíme naše možnosti, pracovní dobu PS), u dovážky obědů informujeme o podrobnostech (o jídlonosičích, školní kuchyni, ceně obědů, způsobu placení)
 • navrhneme zhruba celkovou částku, kterou by jako uživatel měsíčně hradil
 • vysvětlíme rozdíl mezi Pečovatelskou službou a Domácí zdravotní ošetřovatelskou péčí
 • srovnáme očekávání a požadavky zájemce s možnostmi Pečovatelské služby
 • následuje plánování služby – sestavení osobního plánu, seznámení s ochranou práv uživatelů PS, s pravidly pro poskytování sociálních služeb a s pravidly pro podávání a vyřizování stížností
 • zahájení služby je podle rozsahu uvedeného ve "Smlouvě o poskytování sociálních služeb" a v osobní dokumentaci uživatele, kopii dostává uživatel před zahájením služby. Podepsaný originál se přikládá ke spisu uživatele.

Pracovníci mohou odmítnout poskytnutí služby v těchto případech :

 1. uživatel se bude chovat hrubě, agresivně či jinak nevhodně vůči pracovníkům
 2. uživatel neumožní poskytnutí služby ( např. není doma, odmítá vpustit pracovníka)
 3. uživatel ohrozí zdraví či život pracovníků ( např. nezajištěná domácí zvířata, poškozené elektrospotřebiče )
 4. Uživatel může odmítnout služby kdykoliv bez udání důvodů

Uživatel služby má vždy právo vyslovit nespokojenost, vyjádřit se k problému, nebo v jeho zájmu kterýkoliv občan: a to

 • ústně nebo písemně
 • zápisem do knihy stížností u vedoucí TPS
 • anonymně do schránky na stížnosti
 • kdykoliv po předběžné domluvě s jakoukoliv pracovnicí TPS

Kdo přijímá a vyřizuje stížnosti:

 • vedoucí organizace, vedoucí sociálního odboru příslušného MÚ
 • Krajský úřad LK - vedoucí odboru sociálních věcí
  • U Jezu 642/2a
  • 460 80 Liberec 2

Stížnosti na kvalitu poskytování sociální služby řeší inspekce, která od 1. 1. 2015 spadá pod MPSV.

Nezávislé orgány:

 • Kancelář veřejného ochránce práv
 • Údolní 39
 • 602 00 Brno
 • Český helsinský výbor
 • Štefánikova 21
 • 150 00 Praha 5

Další informace:

Vážení klienti, uživatelé Pečovatelské služby, jsme svým způsobem nadstandardní Terénní pečovatelská služba. Přitom jde o financování. Obsluhujeme vaši cílovou skupinu takto širokou, a to za stejné peníze jako jiné pečovatelské služby ve městech, kde jsou jiné podmínky k provozu. My jsme  na horách.

Vše uvádíme  proto, že jsme zároveň Zdravotní Domácí ošetřovatelská péče a máme v týmu neocenitelné odborníky, a to sestry Domácí péče, které  pomáhají potřebným projít všemi úskalími, které  stáří a nemoc přinášejí.

Kde působíme:

Města kde působíme jsou: Rokytnice nad Jizerou, Vysoké nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou, Roprachtice, Harrachov a obce k nim spadající: Kořenov, Dolní Dušnice, Sklenařice, ...

S těmito městy, mimo Harrachova máme uzavřené Smlouvy a Dodatky o příspěvku, kterým Vás, potřebné pečovatelských služeb, podporují.

V Harrachově poskytujeme pouze Zdravotně ošetřovatelskou domácí péči, ne pečovatelskou službu.

Pečovatelská služba se snaží pracovat všude tam, kde jí je potřeba. Víme však, že často službu našim spoluobčanům poskytují obětaví sousedé. Velice si toho vážíme a byli bychom velmi rádi, kdybyste nás na potřebné spoluobčany upozornili.

Terénní pečovatelská služba je poskytována za finanční podpory KÚ Liberec a jednotlivých výše uvedených měst a obcí. Zároveň vy, uživatelé, se podílíte platbou za vykonané služby.

 

Ozvěte se nám a my vám rádi a ochotně pomůžeme !

POSKYTOVATEL SLUŽBY

ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.

Sídlo: Horní Rokytnice 590, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

IČ: 03781224

C 34732 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

 

© 2018 ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.. Designed by wedu

 
 
 
 
Organizace nemá zřizovatele a je členem APSS – Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Služba je spolufinancována z prostředků MPSV a Krajského úřadu Libereckého kraje

Pracovní doba:

7:00 – 15:30 ve všední dny

Soboty, neděle a svátky jsou v případě potřeby řešeny pomocí sester Domácí péče, které slouží nepřetržitý provoz.

Individuálně náhle vzniklé potřeby po nezbytně nutnou dobu.