Terénní zdravotní ošetřovatelská péče a pečovatelské služby

  Etický kodex pracovníků pečovatelské služby 

I. Základní ustanovení

 • Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování všech pracovníků organizace a informovat veřejnost o chování, které je oprávněna očekávat.
 • Posláním organizace je umožnit seniorům a zdravotně postiženým setrvat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí, usnadnit jim život v jejich nepříznivé situaci a žít běžným způsobem života.
 • Pracovníci dbají na dodržování lidských práv tak, jak jsou vyjádřeny v Listině základních lidských práv a svobod, řídí se zákony tohoto státu a závaznými předpisy, platnými pro výkon jejich povolání.

II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

 • Pomáháme lidem, kteří naši pomoc potřebují, bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické přesvědčení, ekonomickou situaci a společenské postavení.
 • Chováme se zdvořile a respektujeme jedinečnost každého člověka s pochopením, úctou, empatií, trpělivostí a reagujeme na jeho potřeby.
 • Respektujeme důstojnost každého člověka, jeho soukromí, důvěrnost jeho sdělení a neposkytujeme žádnou informaci bez jeho souhlasu, pokud by tímto nedošlo k akutnímu ohrožení jeho života. Nikdo nesmí zneužívat ve vztahu ke klientovi jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem.
 • Každý klient je vždy rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a podle úrovně svých fyzických a psychických sil se také spolupodílí na uspokojování svých potřeb.
 • Pracovníci nevyžadují ani nepřijímají dary a žádná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování o službě nebo narušit profesionální přístup ke klientovi či žadateli nebo jež by mohlo být považováno za odměnu za práci, která je jeho povinností.

III. Etické zásady ve vztahu k organizaci a ke svým spolupracovníkům

 • Pracovníci plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků k organizaci, za svou práci nesou plnou odpovědnost a snaží se o to, aby úroveň služeb byla co nejvyšší.
 • Pokud si pracovník není jist, zda jde o činnost slučitelnou s výkonem organizace, projedná záležitost se svým nadřízeným. Pracovníci dávají vždy přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy.
 • Pracovníci respektují a využívají pokynů svých nadřízených a ostatních odborných pracovníků a využívají znalosti a zkušenosti svých kolegů.
 • Základem vztahů mezi pracovníky je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování. Kritické připomínky vůči ostatním pracovníkům organizace jsou řešeny pouze na pracovišti a nikdy před klientem či žadatelem o službu.
 • Všichni pracovníci dbají na udržení a zvyšování prestiže svého povolání a organizace. I v mimopracovní době vystupují tak, aby nesnižovali důvěru v očích veřejnosti.
 • Pracovníci jsou povinni se vzdělávat a udržovat svou kvalifikaci a způsobilost pro výkon své profese.

IV. Závěr

Etický kodex je pro každého pracovníka závazný a jeho nedodržování by bylo posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi vyplývajícími důsledky.

POSKYTOVATEL SLUŽBY

ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.

Sídlo: Horní Rokytnice 590, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

IČ: 03781224

C 34732 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

 

© 2018 ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.. Designed by wedu

 
 
 
 
Organizace nemá zřizovatele a je členem APSS – Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Služba je spolufinancována z prostředků MPSV a Krajského úřadu Libereckého kraje

Pracovní doba:

7:00 – 15:30 ve všední dny

Soboty, neděle a svátky jsou v případě potřeby řešeny pomocí sester Domácí péče, které slouží nepřetržitý provoz.

Individuálně náhle vzniklé potřeby po nezbytně nutnou dobu.