Terénní zdravotní ošetřovatelská péče a pečovatelské služby

  Pokyny pro jednání se zájemcem o pečovatelskou službu 

 

Zájemce o službu

Osoba, která projeví zájem o poskytování pečovatelské služby sám nebo proces jednání se zájemcem zahájíme také s osobou, o které nás informoval OL, SP, MÚ nebo obyvatelé obcí. Zde podáme pouze základní informace – leták a zjistíme, zda osoba spadá do cílové skupiny a zda se zajímá o poskytování PS.

Osoba, která je oprávněna jednat se zájemcem o Pečovatelskou službu

Se zájemcem o Pečovatelskou službu může jednat pouze osoba k tomu určená. Je to vedoucí Pečovatelské služby (dále jen PS), nebo osoba, kterou vedoucí PS určí, nejčastěji sociální pracovnice, nebo pečovatelka dle zák.108/2006 §116 písm. d.

Při jednání mohou být přítomni:

pečovatelka (budoucí klíčový pracovník), rodinný příslušník, lékař, popř. osoba blízká, kterou si zájemce sám určí. Povinností pracovníků PS je, aby při vyjednávání o službách nedocházelo k porušení práva volby zájemce. Viz. standard č.2.

Příprava na jednání se zájemcem

Na jednání se zájemcem je nutné být předem dobře připraven a vybaven. Je třeba mít zpracováno co jsou nejdůležitější věci, v nichž chceme, aby měl zájemce jasno:

 • kolik času chceme jednání věnovat ( přizpůsobit podmínky a místo jednání)
 • jaké informace a materiály je třeba zájemci předat (ceníky, Podmínky - vnitřní pravidla, smlouva, individuální plánování)
 • kdo z týmu je pověřen jednáním
 • mít definovanou cílovou skupinu jíž je služba nabízena
 • mít vypracovaná pravidla pro neposkytnutí služby

Kde jednání probíhá:

První jednání může probíhat v kanceláři PS, v domácnosti zájemce, v nemocnici atd. Vždy se snažíme vyhovět požadavku a potřebě zájemce.

S kým o službě nejednáme:

Službu nikdy nevyjednáváme s osobami, které za zájemce vystupují bez jeho přítomnosti. Těmto osobám podáme pouze informace o našich službách. Informační leták a ceník služeb. Následně jednáme přímo se zájemcem.

Před vyjednáváním o službách se musíme ujistit, že zájemce spadá do naší cílové skupiny a je občanem obcí spravovaných Pečovatelskou službou.

Postup pro vyjednávání o službě:

 • zjistíme o jaké služby má zájemce zájem
 • podáme informace o možnostech a podmínkách poskytování PS
 • srovnáme očekávání a požadavky zájemce s možnostmi PS - vytvoříme návrh poskytovaných služeb
 • vyjednáme společný závěr:
  • následuje uzavření smlouvy o poskytování PS
  • není nalezena shoda a je ukončeno jednání

Úvodní rozhovor (obsah úvodního rozhovoru

 • nejprve navodíme příjemnou atmosféru, se zájemcem se posadíme, nikdy nejednáme z pozice silnějšího
 • aktivně zjišťujeme, co zájemce přivádí, na co už nestačí, jaké má představy a očekávání, o jaké služby má zájem
 • který den a která denní doba mu nejvíce vyhovuje pro poskytování služby
 • sdělíme naše možnosti, pracovní dobu PS, informujeme o Podmínkách – vnitřních pravidlech k poskytování PS, podáme základní informace o Smlouvě, individuálním plánování
 • vysvětlíme rozdíl mezi Pečovatelskou službou a zdravotní domácí péčí (nebude-li požadavek na péči v naší kompetenci musíme zájemci poradit na koho se má obrátit)
 • srovnáme očekávání a požadavky zájemce s možnostmi Pečovatelské služby (nesrovnávat s osobní asistencí) a provedeme návrh poskytovaných služeb a zamyšlení nad celkovou částkou, kterou by jako uživatel měsíčně hradil
 • dospějeme ke společnému závěru zda dojde k uzavření smlouvy o poskytování PS či nikoliv
 • pokud nedojde k uzavření smlouvy, nabídneme informační letáček a ceníky a možnost vyplnit Žádost o poskytování sociální služby (příp. s naší pomocí) a dopíšeme stručný zápis o průběhu jednání. Žádost zařadíme do "evidence neuspokojených žadatelů".
 • nastane-li ústní dohoda o brzkém uzavření smlouvy, zájemce vyplní (příp. s naší podporou) Žádost o poskytování sociální služby, pokud si zájemce nepřeje delší čas na rozmyšlenou, vyplníme s ním anamnézu, v opačném případě si domluvíme termín a místo dalšího jednání k vyplnění anamnézy a znovu nabídneme možnost přítomnosti blízkých osob na vyjednávání (často je nutná koordinace péče s blízkými). Zájemce požádáme o stanovení potřebného času na promyšlení a předáme mu potřebné informace v písemné podobě – informační leták + ceník služeb a Podmínky k poskytování služby.
 • je-li zájemce rozhodnutý o využívání PS, v další fázi může dojít ke stanovení osobního cíle, seznámení s ochranou práv uživatelů PS, s pravidly pro poskytování sociálních služeb a s pravidly pro podávání a vyřizování stížností, podpisu smlouvy a přidělení klíčového pracovníka
 • zahájení služby je podle rozsahu uvedeného ve "Smlouvě o poskytování sociálních služeb" a v osobní dokumentaci uživatele, originál dostává uživatel před zahájením služby. Podepsaná kopie je součástí spisu uživatele.
 • následuje plánování služby – sestavení osobního plánu (viz. Standard č. 5)

Vyjednávání služby se zájemcem se specifickou potřebou

Jedná se zejména o zájemce:

 • s poruchou zraku či nevidomého
 • s poruchou sluchu či neslyšícího
 • s mentálním postižením
 • s demencí
 • s poruchami verbální komunikace či němého
 • s cizincem nebo příslušníkem etnické skupiny (nemluvícím česky)
 • s negramotným zájemcem

Ve všech těchto případech platí, že musí zájemce spadat do naší cílové skupiny ( zejména nevyžaduje péči 24 hodin denně). Vyjednávání je vždy přítomná osoba blízká zájemci (tlumočník), která se se zájemcem dobře dorozumí ( je-li zřejmé, že se pracovníci PS se zájemcem nedorozumí, je třeba blízkou osobu zájemce zajistit i na plánování služby a na dobu poskytování péče).

Jedná-li se o zájemce mluvícího cizí nebo znakovou řečí, je třeba pro vyjednávání a následné poskytování služby zajistit tlumočníka (blízkou osobu zájemce schopnou dorozumět se).

Služby tlumočníka si hradí zájemce/uživatel. Tlumočníka může zprostředkovat PS, nebo si zajistí tuto službu zájemce/uživatel sám.

Zprostředkování tlumočníka – pro cizí nebo znakovou řeč Město Jilemnice – odbor sociální a zdravotní – aktuální seznam je zde k dispozici po celou pracovní dobu odboru.

Podpis smlouvy u osob se specifickou potřebou:

Podpisu smlouvy u výše uvedených zájemců se musí účastnit osoba jim blízká, tlumočník, nebo pověřený pracovník Odboru sociálních věcí MÚ Jilemnice. Výše uvedené osoby jsou přítomny nejen vyjednávání o službě, ale i podpisu "Smlouvy o poskytování sociálních služeb" a uvedeny na smlouvě jako svědci.

Je-li nezbytná přítomnost dalších osob při plánování služby i následném poskytování, dohodnou se podrobnosti na závěr vyjednávání se zájemcem i všemi zainteresovanými osobami. Tyto specifické dohody se zpracují písemně a obdrží je zájemce i všechny osoby, které se na spolupráci při péči budou podílet. PS tento dokument přikládá ke spisu uživatele.


Vyjednávání služby se zájemcem, který je zbaven či omezen ve způsobilosti k právním úkonům (ZZPÚ)

Vyjednávání i podpisu smlouvy jsou vždy přítomni jak opatrovník tak i žadatel/klient. V celém procesu důsledně dbáme o zjišťování a respektování potřeb žadatele/klienta. Opatrovník provede právní úkon, tj. podpis žádosti a smlouvy.


Poskytnutí akutní péče

Ve výjimečných akutních případech, kdy je nutné zahájit službu ihned, můžeme proces vyjednávání zkrátit na nezbytně nutnou dobu a službu zavést např. do druhého dne.

Jedná se například o tyto situace:

 • stav po úrazu v domácím ošetřování, příklad – zájemce má zlomenou pravou ruku a sám si nezvládne uvařit, nakoupit, umýt se atp. ( do naší cílové může spadat jen po dobu domácího léčení)
 • zájemce je závislý na péči druhé osoby a náhle zůstane bez pečujícího
 • zájemce se přistěhuje odjinud, kde mu byla služba poskytována a byl na ní částečně závislý atp.

Organizace: Pečovatelská služba středisko J. Černá

Platnost: od 1.11.2011

Vypracoval: Jana Černá – vedoucí Pečovatelské služby a kolektiv TPS

POSKYTOVATEL SLUŽBY

ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.

Sídlo: Horní Rokytnice 590, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

IČ: 03781224

C 34732 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

 

© 2018 ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.. Designed by wedu

 
 
 
 
Organizace nemá zřizovatele a je členem APSS – Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Služba je spolufinancována z prostředků MPSV a Krajského úřadu Libereckého kraje

Pracovní doba:

7:00 – 15:30 ve všední dny

Soboty, neděle a svátky jsou v případě potřeby řešeny pomocí sester Domácí péče, které slouží nepřetržitý provoz.

Individuálně náhle vzniklé potřeby po nezbytně nutnou dobu.